Algemene voorwaarden van Webs SEO

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
 1. Definities 

 2. Webs SEO (Webs Media): ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 59853824. 
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Webs SEO (Webs Media) een overeenkomst heeft afgesloten. 
 4. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

 

 1. Toepasselijkheid / uitvoering 

 2. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Webs SEO (Webs Media) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 3. Webs SEO (Webs Media) is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. 

 

 1. Algemeen 

 2. Wijziging van deze overeenkomst en de bijbehorende bijlage kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd en zullen up-to-date worden gehouden via dit document dat ten alle tijden in is te zien.
 3. Webs SEO (Webs Media) factureert maandelijks achteraf, iedere 1e werkdag van de maand. Het door Webs SEO (Webs Media) gefactureerde bedrag dient 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Webs SEO (Webs Media) te staan. 
 4. Webs SEO (Webs Media) wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand. 

 

 1. Verplichtingen Webs SEO (Webs Media) 

 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Webs SEO (Webs Media) dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

 

 1. Verplichtingen Klant 

 2. Klant stelt Webs SEO (Webs Media) steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. 
 3. Klant is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Webs SEO (Webs Media) en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Webs SEO (Webs Media) mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren. 
 4. Klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Webs SEO (Webs Media), dat al het door Klant aan Webs SEO (Webs Media) verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Webs SEO (Webs Media) te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. 
 5. Na accepteren van een offerte of uren-indicatie is het niet mogelijk om de offerte op te splitsen of uren los af te nemen. Uren-indicatie is altijd in combinatie met alle andere genoemden posten en kunnen alleen als geheel worden afgenomen.

 

 1. Duur en beëindiging 

 2. Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij: – surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend; – in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend. 
 3. Onverminderd haar overige rechten, is Webs SEO (Webs Media) gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Contractant niet voldoet aan haar verplichtingen. 
 4. Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Webs SEO (Webs Media) geleverde Diensten. Bedragen die Webs SEO (Webs Media) voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. 
 5. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht. 

 

 1. Rechten van intellectuele eigendom 

 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, software, plugins, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Webs SEO (Webs Media) of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 

 

 1. Aansprakelijkheid 

 2. Webs SEO (Webs Media) is niet aansprakelijk voor schade geleden door Klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Webs SEO (Webs Media), in welk geval Webs SEO (Webs Media) uitsluitend aansprakelijkheid is voor de directe schade. 
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 1. de kosten die de Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Webs SEO (Webs Media) te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Webs SEO (Webs Media) wel aan de overeenkomst beantwoordt.
 4. De totale aansprakelijkheid van Webs SEO (Webs Media) bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 1.500,– (vijftienhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. 
 5. Iedere aansprakelijkheid van Webs SEO (Webs Media) voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, omzetderving, schade als gevolg van boetes of andere sancties van toezichthoudende instanties of claims van derden is volledig uitgesloten. 
 6. Webs SEO (Webs Media) is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Klant die is veroorzaakt door Affiliatepartners of andere derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst. 
 7. Onverminderd enig ander aan Webs SEO (Webs Media) toekomend recht, vrijwaart Klant Webs SEO (Webs Media) volledig tegen alle schade, boetes en kosten (van welke aard dan ook) voortvloeiende uit: 1. aanspraken en vorderingen van derden; en/of door toezichthoudende instanties of rechter opgelegde sancties (waaronder boetes of dwangsommen), ter zake van het handelen van Klant of door hem ingeschakelde derden in strijd met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de relevante wet- en regelgeving. 
 8. Indien als gevolg van het handelen of nalaten door Klant, of diens opdrachtnemers, een toezichthouder of rechter overgaat tot het treffen van sancties jegens Webs SEO (Webs Media), waaronder begrepen het stilleggen van het bedrijf van Webs SEO (Webs Media), zal Klant alle schade en kosten die het gevolg zijn van deze sancties, volledig aan Webs SEO (Webs Media) vergoeden. 
 9. Klant is expliciet zelf verantwoordelijk voor controleren van de opgeleverde content op valse claims of juridische tekortkomingen ook al is deze ontwikkeld door Webs SEO (Webs Media) 
 10. Webs SEO (Webs Media) is in geen geval aansprakelijk voor boetes, claims of geleden schade door het gevolg van onrechtmatig gebruik van bronnen zonder licentie of correcte bronvermelding zoals stockfoto’s, teksten, video’s en andere content. De uiteindelijke aansprakelijkheid en controle hierop ligt in alle gevallen bij de Klant. Indien de Klant er zeker van wil zijn dat overal de juiste licentie voor wordt gebruikt zal de Klant zelf dergelijke content moeten aanleveren voor bijvoorbeeld het gebruik hiervan in blog-artikelen of website pagina’s.

 

 1. Overmacht 

 2. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Webs SEO (Webs Media) door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Webs SEO (Webs Media) kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

 

 1. Gegevensbescherming en geheimhouding 

 2. Op Webs SEO (Webs Media) en Klant rust de verplichting om de als gevolg van de Dienst verkregen data te verwerken conform de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 
 3. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
 4. Klant is zelf Verantwoordelijk om de verkregen persoonsgegevens indien deze voor outbound telemarketing worden gebruikt te ontdubbelen met het Bel-me-niet register en indien deze voor direct mail worden gebruikt te ontdubbelen met het Infofilter Post. Eventuele kosten komen voor eigen rekening van Klant. 
 5. In het geval van datalekken veroorzaakt door derden (bijv. hackers) is Webs SEO (Webs Media) niet aansprakelijk voor de geleden schade daaruit ontstaan. Claims met betrekking tot het lekken van deze informatie zijn alleen direct te verhalen op deze derden. De wettelijke meldplicht voor datalekken berust gezamenlijk bij zowel de Klant en Webs SEO (Webs Media) 

 

 1. Reclame 

 2. Bij gebreke van verplichtingen van Webs SEO (Webs Media) dient Klant, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Webs SEO (Webs Media). 
 3. Indien Webs SEO (Webs Media) de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten of diensten vervangen of vergoed. 

 

 1. Personeel 
 2. Opdrachtgever zal werknemers van Webs SEO (Webs Media) die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden. 
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Webs SEO (Webs Media) voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Webs SEO (Webs Media) in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webs SEO (Webs Media). Onder werknemers van Webs SEO (Webs Media) worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Webs SEO (Webs Media) of van één van de aan Webs SEO (Webs Media) gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Webs SEO (Webs Media) of van één van de aan Webs SEO (Webs Media) gelieerde ondernemingen waren. 

 

 1. Wijzigingen AV 

 2. Webs SEO (Webs Media) behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Webs SEO (Webs Media) of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 4. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 

 

 1. Slotbepalingen

 2. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 3. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

 

 1. Partiële nietigheid 
 2. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.